Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii (…)

6 lutego 2019

OGŁOSZENIE NR 3/ZDP/2019

z dnia 04 .02.2019r.

KOD CPV-85112000-7

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ul. Żołnierska 18a, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stosowanego odpowiednio (DZ. U. z 2018 r. poz. 1910 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na: 

świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii – oferta dla 2 techników sterylizacji medycznej w okresie: 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia.

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową do dnia: 11.02.2019 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert nastąpi: 11.02.2019 r. o godz. 14:00

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późń.zm)

Oferta powinna zawierać załączniki:

1. Formularz ofertowy

– kserokopię dyplomu ukończenia odpowiedniej szkoły policealnej,

– zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania świadczenie usług w zakresie sterylizacji,

– kserokopię polisy OC lub zobowiązanie oferenta do przedstawienia kopii umowy ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu usług

– kserokopię wpisu do CEIDG z numerem REGON i NIP

2. Ankieta kryteria wyboru oferty

Informacji dotyczących składania ofert udziela Ewa Romankiewicz z-ca dyrektora ds pielęgniarstwa (tel. 89 539 34 55)

ZAŁĄCZNIKI:

formularz ofertowy

Ankieta Kryteria wyboru oferty

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr.6 centralnej Sterylizatorni 2019

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS