Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej przez magistra analityki medycznej z aktualnym prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Mikrobiologii (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej przez magistra analityki medycznej z aktualnym prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Mikrobiologii (…)

24 maja 2019

OGŁOSZENIE NR 18/ZDP/2019

z dnia 23.05.2019r.

KOD CPV- 85145000-7

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz.U. z 2018r. poz. 2190),

ogłasza konkurs ofert na:

– wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej przez magistra analityki medycznej z aktualnym prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Mikrobiologii na rzecz pacjentów Szpitala, Poradni Specjalistycznej i innych podmiotów – oferta dla 1 osoby

w okresie: 01.07.2019r.- 30.06.2022r. z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 07.06.2019r. do godziny 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.06.2019r. r o godz. 14.00

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

ZAŁĄCZNIK:

specyfikacja-mikro

ROZSTRZYGNIĘCIE:

18 zawiadomienie 64 Miller

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS