Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na: 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarzy- pielegniarki w oddziałach szpitalnych zabiegowych i w oddziałach szpitalnych zachowawczych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Sali wybudzeń, 2. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na: 1. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarzy- pielegniarki w oddziałach szpitalnych zabiegowych i w oddziałach szpitalnych zachowawczych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Sali wybudzeń, 2. wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (…)

8 lutego 2019

OGŁOSZENIE NR 4/ZDP/2019

z dnia 07.02.2019r.

KOD CPV- 85141200-1

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190 ),

ogłasza konkurs ofert na:

  • wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarzy- pielegniarki w oddziałach szpitalnych zabiegowych i w oddziałach szpitalnych zachowawczych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Sali wybudzeń,
  • wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

    w okresie 01.04.2019 – 31.03.2022 

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 14.02.2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455,

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.02.2019r. o godz. 12.00.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

formularz-ofertowy dla pielegniarek – pielęgniarzy-02.19

formularz-ofertowy dla ratowników-02.19

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU;

zawiadomienie nr 7 – pielęgniarki zachowawcze oddziały i zabiegowe i SOR