Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna dla Petentów

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna dla Petentów

15 sierpnia 2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję,
iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wssd.olsztyn.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania
kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako
usprawiedliwionego interesu administratora,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Zbigniew Łupina
Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

tel. 89 5393 458

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]