Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 160 ), ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji przez fizjoterapeutów w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 160 ), ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji przez fizjoterapeutów w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.

30 lipca 2018

OGŁOSZENIE NR 4/ZDP/2018

KOD CPV- 85111400-4

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 160 ),

ogłasza konkurs ofert na:
wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji przez fizjoterapeutów w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.
W okresie od: 01.09.2018 – 31.03.2020 z możliwością przedłużenia, oferta dla jednej osoby – magister fizjoterapii posiadający tytuł technika masażysty
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.
Oferty należy składać do dnia 08.08.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.
Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa –
mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455,
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.08.2018r.
o godz. 12.00
Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.
Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.
Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938r. z póżń. zm).

Załączniki:

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Ankieta

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

zawiadomienie nr.132 Karolina Zachłowska

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS