Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 24/KO/P/2022

z dnia 23.06.2022r.

KOD CPV-85145000-7

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ),

ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej przez osobę, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra analityki medycznej w Pracowni Mikrobiologii na rzecz pacjentów Szpitala, Poradni Specjalistycznej i innych podmiotów

  • oferta dla 1 osoby

w okresie: 01.07.2022r.- 31.07.2023 z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 30.06.2022r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie ofert 30.06.2022r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Ewa Romankiewicz -z-ca dyrektora ds pielęgniarstwa tel. (89) 5393 453.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja do ogłoszenia 24 2022

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania