Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na koordynację udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia szczepień ochronnych dziewcząt w wieku 11-13 lat na rzecz realizacji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcyw Olsztynie projektu pt. ,,Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) …

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na koordynację udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia szczepień ochronnych dziewcząt w wieku 11-13 lat na rzecz realizacji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcyw Olsztynie projektu pt. ,,Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) …

10 maja 2019

OGŁOSZENIE NR 18/ZDL/2019

z dnia 10.05.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ),

ogłasza konkurs ofert na:

– koordynację udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia szczepień ochronnych dziewcząt w wieku 11-13 lat na rzecz realizacji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcyw Olsztynie projektu pt. ,,Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Olsztyn na lata 2015-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii posiadającego doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia

w okresie: 27.05.2019r.-31.12.2020 – oferta dla 1 lekarza

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 16.05.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 16.05.2019r. o godz.14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Krystyna Piskorz-Ogórek- dyrektor tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja nr 21-2018 ko

formularz obow

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS