Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia szczepień ochronnych dziewcząt w wieku 11-13 lat na rzecz realizacji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcyw Olsztynie projektu pt. ,,Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Olsztyn na lata 2015-2020” (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia szczepień ochronnych dziewcząt w wieku 11-13 lat na rzecz realizacji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcyw Olsztynie projektu pt. ,,Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Olsztyn na lata 2015-2020” (…)

10 maja 2019

OGŁOSZENIE NR 17/ZDL/2019

z dnia 10.05.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ),

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia szczepień ochronnych dziewcząt w wieku 11-13 lat na rzecz realizacji przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcyw Olsztynie projektu pt. ,,Program Zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Olsztyn na lata 2015-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej lub specjalistów pediatrii posiadających doświadczenie w prowadzeniu szczepień u dzieci

w okresie: 27.05.2019r.-31.12.2020 – oferta dla 2 lekarzy

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 16.05.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 16.05.2019r. o godz.14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja program

formularz obow

 

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS