Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej (…)

12 kwietnia 2019

OGŁOSZENIE NR 12/ZDL/2019

z dnia 05.04.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu otolaryngologii dziecięcej pacjentom szpitala wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologii dziecięcej oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej

przez lekarza specjalistę laryngologii dziecięcej posiadającego minimum

5 – letni staż pracy zawodowej i minimum 5 -letnie doświadczenie w zarządzaniu oddziałem – oferta dla 1 osoby

w okresie: 01.05.2019r.- 30.04.2022r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.04.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 19.04.2019r.o godz. 13.00

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja nr 21-2018 04

formularz obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

12 zawiadomienie 56 Kopala

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]