konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Bloku Operacyjnym (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 38/KO/2023

z dnia 10.11.2023 r.

KOD CPV- 85121000-3

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.991 z późn.zm),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na Bloku Operacyjnym pacjentom wymagającym zabiegów operacyjnych z zakresu neurochirurgii oraz koordynowanie opieki w zakresie neuroanestezjologii i intensywnej terapii  nad pacjentami  po zabiegach neurochirurgicznych, 

przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

oferta dla 2 osób

w okresie: 01.01.2024 r.- 31.12.2026 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 24.11.2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 24.11.2023 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. lecznictwa lek. med. Barbara Chwała tel. (89) 5393 337.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja 38-2023

FORMULARZ-OFERTOWY

zawiadomienie nr 58 neuroanestezjologia

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania