Konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom Poradni Chirurgii Stomatologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 37/KO/2023

z dnia 10.11.2023 r.

KOD CPV- 85121300-6

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.991 z późn.zm),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom Poradni Chirurgii Stomatologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub lekarza w trakcie  realizacji specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej , minimum po 3 latach od rozpoczęcia realizacji tej specjalizacji  

Oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2024 r.- 31.12.2026 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 20.11.2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 20.11.2023 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. lecznictwa lek. med. Barbara Chwała tel. (89) 5393 337.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja 37-2023

FORMULARZ-OFERTOWY

zawiadomienie nr 57

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania