Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu neurochirurgii w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo – Twarzowej przez lekarza specjalistę neurochirurgii, posiadającym doświadczenie w : – leczeniu zachowawczym i operacyjnym, w tym mikrochirurgicznym z zastosowaniem mikroskopu oraz neuronawigacji, w zakresie neurochirurgii dziecięcej; – leczeniu nowotworów podstawy czaszki, potwierdzone odpowiednimi szkoleniami – posługiwaniu się małoinwazyjnymi metodami neuroendoskopowymi u dzieci i dorosłych; – leczeniu operacyjnym wad wrodzonych czaszki, w tym kraniosynostoz; oraz – umiejętność obsługi i interpretacji systemów neuromonitoringu śródoperacyjnego potwierdzoną odpowiednimi szkoleniami i doświadczeniem w tym zakresie (…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu neurochirurgii w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo – Twarzowej przez lekarza specjalistę neurochirurgii, posiadającym doświadczenie w : – leczeniu zachowawczym i operacyjnym, w tym mikrochirurgicznym z zastosowaniem mikroskopu oraz neuronawigacji, w zakresie neurochirurgii dziecięcej; – leczeniu nowotworów podstawy czaszki, potwierdzone odpowiednimi szkoleniami – posługiwaniu się małoinwazyjnymi metodami neuroendoskopowymi u dzieci i dorosłych; – leczeniu operacyjnym wad wrodzonych czaszki, w tym kraniosynostoz; oraz – umiejętność obsługi i interpretacji systemów neuromonitoringu śródoperacyjnego potwierdzoną odpowiednimi szkoleniami i doświadczeniem w tym zakresie (…)

14 grudnia 2020

OGŁOSZENIE NR 46/ZDL/2020

z dnia 14.12.2020 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ),

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń z zakresu neurochirurgii w Oddziale Chirurgii Glowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo – Twarzowej przez lekarza specjalistę neurochirurgii, posiadającym doświadczenie w :

– leczeniu zachowawczym i operacyjnym, w tym mikrochirurgicznym z zastosowaniem mikroskopu oraz neuronawigacji, w zakresie neurochirurgii dziecięcej;

– leczeniu nowotworów podstawy czaszki, potwierdzone odpowiednimi szkoleniami

– posługiwaniu się małoinwazyjnymi metodami neuroendoskopowymi u dzieci i dorosłych;

– leczeniu operacyjnym wad wrodzonych czaszki, w tym kraniosynostoz;

oraz

– umiejętność obsługi i interpretacji systemów neuromonitoringu śródoperacyjnego potwierdzoną odpowiednimi szkoleniami i doświadczeniem w tym zakresie;

w okresie: 01.01.2021 r.- 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 18.12.2020 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 46

formularz obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 55 neurochiurgia

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]