Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym oraz pacjentom w oddziałach szpitala, wymagających świadczeń w powyższym zakresie wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla dzieci – oferta dla 1 lekarza (…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym oraz pacjentom w oddziałach szpitala, wymagających świadczeń w powyższym zakresie wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla dzieci – oferta dla 1 lekarza (…)

14 grudnia 2020

OGŁOSZENIE NR 45/ZDL/2020

z dnia 114.12.2020 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ),

ogłasza konkurs ofert na: – udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym oraz pacjentom w oddziałach szpitala, wymagających świadczeń w powyższym zakresie wraz z koordynacją funkcjonowania Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, posiadającym minimum 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla dzieci

– oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2021 r.- 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 18.12.2020 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 45

formularz obow

Rozstrzygnięcie:

zawiadomienie nr 54 Ordynator OIOM

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]