Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych (nr spr. SZP-332-80PN-2020)

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych (nr spr. SZP-332-80PN-2020)

14 grudnia 2020

OGŁOSZENIE z dnia 14.12.2020 r.

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO im. prof. dr Stanisława Popowskiego, 10-561 OLSZTYN ul. Żołnierska 18 a

zaprasza Świadczeniodawców

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie niżej wymienionych świadczeń zdrowotnych:

CPV: 85145000 -7 usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV 85150000-5 – Usługi obrazowania medycznego

Wykonywanie specjalistycznych badań:

Zadanie nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy: badań wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej

Zadanie nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy: wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych

Zadanie nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy: Konsultacje ginekologiczne, USG ginekologiczne

Zadanie nr 4 – Formularz asortymentowo – cenowy: całodobowe zapewnienie realizacji wykonywania wewnątrznaczyniowych zabiegów diagnostyczno – terapeutycznych z radiologii zabiegowej (na naczyniach wieńcowych, wewnątrzczaszkowych i obwodowych).

PODSTAWA PRAWNA

1.Tryb postępowania: na podstawie art. 26, 26a, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1638 z późn. zm.).

2.Art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147-150, art. 151 ust.1,2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793) oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16 grudnia 2002, L 329 z dnia 17 grudnia 2003 r. L 6 z dnia 20 grudnia 2006 r. i L 74 z dnia 15 marca 2008 r.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych., przedmiot zamówienia obejmuje :

CPV 85145000-7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne.

CPV 85150000-5 – Usługi obrazowania medycznego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres: ul. Żołnierska 18 a10-561 Olsztyn

10-082 Olsztyn

tel. 89 539 34 73/ 602 81 65 46

Regon 000295580 NIP 739-29-54-843

strona internetowa: http://www.wssd.olsztyn.pl

poczta elektroniczna: przetargi@wssd.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00-14.30

Czas trwania zamówienia: Od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r.

Sposób udostępnienia dokumentów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty:

Dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia oferty, dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18 a pok. 01, w godz. od 7.00 do 14.30, kontakt tel. 89 53 93 472, 602 81 65 46 oraz na stronie internetowej WSSD: http://www.wssd.olsztyn.pl

w zakładce „Ogłoszenia”.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy przesłać na adres siedziby Udzielającego Zamówienie lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18 a w Sekretariacie do dnia 22.12.2020 r. do godz. 11.00. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: “Konkurs ofert – Specjalistyczne badania SZP-332-80PN-2020 – nie otwierać przed dniem 22.12.2020 r.godz. 11:30”.

Miejsce i data otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ul. Żołnierska 18 a pok. 028 dnia 22.12.2020 r. o godz. 11.30.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Udzielający Zamówienia, rozstrzygnie konkurs w terminie do 30 dni od daty otwarcia ofert. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu: komunikat na stronie internetowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz powiadomienie pisemne za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Okres związania z ofertą: przez okres 30 dni od terminu składania ofert.


(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego

powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Olsztyn dn. 14.12.2020 rok

Załączniki:

SWKO i załaczniki

Załączniki w pliku edytowalnym

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWKO

 

Ogłoszenia o wyborze:

Wybór oferty do nr 80 PN

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]