Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej i pacjentom innych oddziałów szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej i jednocześnie specjalistów chirurgii plastycznej (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej i pacjentom innych oddziałów szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej i jednocześnie specjalistów chirurgii plastycznej (…)

12 kwietnia 2019

OGŁOSZENIE NR 14/ZDL/2019

z dnia 28.03.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii i Urologii Dziecięcej i pacjentom innych oddziałów szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej i jednocześnie specjalistów chirurgii plastycznej – oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.05.2019r.- 30.04.2022r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.04.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 19.04.2019r.o godz. 13.30

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja nr 21-2018 1204

formularz obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie 54 Wiejek