Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia – Oddział Pediatryczny II z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii Dziecięcej oraz pacjentom innych oddziałów szpitala wraz z pełnieniem dyżurów medycznych

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia – Oddział Pediatryczny II z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii Dziecięcej oraz pacjentom innych oddziałów szpitala wraz z pełnieniem dyżurów medycznych

2 kwietnia 2019

OGŁOSZENIE NR 9/ZDL/2019

z dnia 28.03.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia – Oddział Pediatryczny II z Pododdziałem Nefrologii i Kardiologii Dziecięcej oraz pacjentom innych oddziałów szpitala wraz z pełnieniem dyżurów medycznych

oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej – oferta dla – 2 lekarzy

przez lekarzy specjalistów pediatrii i jednocześnie kardiologii dziecięcej lub pediatrii i kardiologii lub pediatrii posiadających co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w oddziałach i poradni pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi.

w okresie: 15.04.2019r.- 31.03.2022r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 05.04.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 05.04.2019r.o godz. 14.00

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

formularz obow

specyfikacja nr 21-2018 K

ROZSTRZYGNIĘCIE:

9 zawiadomienie 50 Szymska , Robak

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]