Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii kręgosłupa i innych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii kręgosłupa i innych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii (…)

25 marca 2019

OGŁOSZENIE NR 8/ZDL/2019

z dnia 25.03.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii kręgosłupa i innych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii, w tym konsultacji specjalistycznych, z zapewnieniem opieki okołooperacyjnej pacjentom Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i innych oddziałów szpitala, w tym SOR

oraz

udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

przez lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu posiadających minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych kręgosłupa – oferta dla 4 oferentów

w okresie: 08.04.2019r.- 31.03.2022r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 29.03.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 29.03.2019r.o godz. 14.00

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

formularz ofertywy ort

specyfikacja nr 21-2018 o

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie 52 ortopedzi

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]