Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Rehabilitacji oraz ambulatoryjnych świadczeń w Poradni Wad Postawy i Poradni Rehabilitacyjnej przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej – oferta dla 1 lekarza

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Rehabilitacji oraz ambulatoryjnych świadczeń w Poradni Wad Postawy i Poradni Rehabilitacyjnej przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej – oferta dla 1 lekarza

17 grudnia 2018

OGŁOSZENIE NR 26/ZDL/2018

z dnia 14.12.2018r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ),

ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Rehabilitacji oraz ambulatoryjnych świadczeń w Poradni Wad Postawy i Poradni Rehabilitacyjnej przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej – oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2019r.- 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 20.12.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie ofert 20.12.2018r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja

formularz obow new