Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Rodzinnej przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej lub lekarzy w trakcie realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pulmonologii – oferta dla 1 lekarza (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Rodzinnej przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej lub lekarzy w trakcie realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pulmonologii – oferta dla 1 lekarza (…)

16 stycznia 2019

OGŁOSZENIE NR 2/ZDL/2019

z dnia 15.01.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Rodzinnej przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej lub lekarzy w trakcie realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pulmonologii – oferta dla 1lekarza

w okresie: 01.02.2019r.- 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 23.01.2019r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 23.01.2019r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI

formularz obow new

specyfikacja nr 21-2018 a

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie na podstawie ar.151 ust.1 w związku z art.art.150 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/Dz.U. z 2018r.poz.1510 z późn. zmian./ w związku z art.26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej/ Dz. Ustaw z 2018r.poz.2190 / informuje, iż na konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Medycyny Rodzinnej przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej lub lekarzy w trakcie realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pulmonologii – oferta dla 1 lekarza w okresie: 01.02.2019 – 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia przyjęto ofertę lekarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

  1. Indywidualna Praktyka Lekarska Bartosz Cepak 12-221 Ruciane Nida ul. Żeglarska 11

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS