Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej, opisywanie badań EEG i Video EEG, opisywanie polisomnograficznych przez lekarzy specjalistów specjalistów neurologii dziecięcej – oferta dla 1 lekarza (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej, opisywanie badań EEG i Video EEG, opisywanie polisomnograficznych przez lekarzy specjalistów specjalistów neurologii dziecięcej – oferta dla 1 lekarza (…)

16 stycznia 2019

OGŁOSZENIE NR 3/ZDL/2019

z dnia 15.01.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej, opisywanie badań EEG i Video EEG, opisywanie polisomnograficznych przez lekarzy specjalistów specjalistów neurologii dziecięcej – oferta dla 1lekarza

w okresie: 01.02.2019r.- 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 23.01.2019r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 23.01.2019r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

formularz obow new

specyfikacja nr 21-2018 b

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie 1

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS