Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

12 grudnia 2018

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ),

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

w okresie: od 01.01. 2019 r. do 31.12. 2019 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2018r. do godz. 10.00 w sekretariacie Szpitala lub droga pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 19.12.2018 r. o godz.12.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds ekonomicznych – tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik A SWKO

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 3 – REGULAMIN do SWKO

Klauzula informacyjna i klauzula zgody dla kandydatów do pracy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU:

ogłoszenie o unieważnieniu