Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i na teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie i na teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia.

14 grudnia 2018

OGŁOSZENIE NR 12/ZDP/2018

KOD CPV – 85111400-4

z dnia 13.12.2018r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190 ),

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji przez fizjoterapeutę w Klinice Rehabilitacji, oddziałach szpitalnych, Dziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej i fizjoterapii domowej na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego

w Olsztynie i na teranie Powiatu Olsztyn w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2022 r. z możliwością przedłużenia. Ilość przyjętych ofert uzależniona jest od dostępnej puli zadań do przydzielania oferentom.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 21.12.2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455,

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.12.2018r.
o godz. 13.00

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

2019-22 Szczególłowe warunki konkursu- fizjoterapeuta

2019-22 załącznik nr 1- formularz ofertowy- fizjoterapeuta

2019-22 załącznik nr 2- Ankieta Konkursowa-fizjoterapeuta

2019-22 Zalącznik nr 3- Harmonogram pracy terapeuty fizjoterapeuta

2019-22 Załącznik nr 4-Klauzula informacyjna i klauzula zgody dla kandydatów do pracy

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

ogłoszenie o rozstrzygnięciu

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS