Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiografii w Dziale Radiologii – oferta dla 5 techników elektroradiologii w okresie: 01.04.2019r. – 31.03.2022r. z możliwością przedłużenia.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiografii w Dziale Radiologii – oferta dla 5 techników elektroradiologii w okresie: 01.04.2019r. – 31.03.2022r. z możliwością przedłużenia.

6 grudnia 2018

OGŁOSZENIE NR 10/ZDP/2018

z dnia 03.12.2018r.

KOD CPV-85150000-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiografii w Dziale Radiologii – oferta dla 5 techników elektroradiologii w okresie: 01.04.2019r. – 31.03.2022r. z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 14.12.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 14.12.2018r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela :

z-ca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa mgr Ewa Romankiewicz, tel. 89 5393 453,

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

2018- RTG formularz-nowy-1

2018 RTG Ankieta konkursowa

2018. RTG-Szczegółowe-warunki-konkursu-ofert-sterylizacja-1

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr.146 radiologia 5 osób

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS