KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

13 września 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01, www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wssd.olsztyn.pl;
3. celem przetwarzania danych /wizerunku/ jest zapewnienie bezpieczeństwa na monitorowanym terenie;
4. przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO i obejmuje: teren szpitala; wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne;
5. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od daty nagrania.
8. każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS