Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

18 grudnia 2017

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1638), 

ogłasza konkurs ofert na:

– wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie od: 01.10.2017r. – 30.09.2020r. z możliwością przedłużenia.

Oferty należy składać do dnia 08.09.2017r. do godz. 10.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 08.09.2017r. o godz.12.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581).

 

Załączniki:

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Wstępny wzór umowy

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS