Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 41/KO/2023

z dnia 20.11.2023 r.

KOD CPV- 85121220-1

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.991 z późn.zm),

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej

przez lekarza specjalistę pediatrii, posiadającego jednocześnie specjalizację z neurologii dziecięcej lub specjalistę neurologii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej albo neurologii, minimum po 2 latach od rozpoczęcia tej specjalizacji

Oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2024 r.- 31.12.2026 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 27.11.2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 27.11.2023 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. lecznictwa lek. med. Barbara Chwała tel. (89) 5393 337.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja 41-2023

FORMULARZ-OFERTOWY

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania