Konkurs ofert na pełnienie funkcji Kierownika Poradni Stomatologicznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych ogólnostomatologicznych pacjentom tej poradni oraz wykonywanie konsultacji stomatologicznych i zabiegów w znieczuleniu miejscowym i ogólnym pacjentom oddziałów szpitala (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 42KO/2023

z dnia 20.11.2023 r.

KOD CPV- 85131000-6

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.991 z późn.zm),

ogłasza konkurs ofert na pełnienie funkcji Kierownika Poradni Stomatologicznej, udzielanie świadczeń zdrowotnych ogólnostomatologicznych pacjentom tej poradni oraz wykonywanie konsultacji stomatologicznych i zabiegów w znieczuleniu miejscowym i ogólnym pacjentom oddziałów szpitala,

przez lekarza dentystę posiadającego tytuł specjalisty stomatologii dziecięcej

Oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2024 r.- 31.12.2026 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 27.11.2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 27.11.2023 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. lecznictwa lek. med. Barbara Chwała tel. (89) 5393 337.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).

Załączniki:

Specyfikacja 42-2023

FORMULARZ OFERTOWY

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

zawiadomienie nr 63 kierownik poradni stomatologicznej

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania