Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Pracowniach diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostę laboratoryjnego (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 13/KO/P/2023

KOD CPV 85148000-8

z dnia 16.05.2023 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 633),

ogłasza konkurs ofert na: wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Pracowniach diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na rzecz pacjentów Szpitala i Poradni Specjalistycznych przez diagnostę laboratoryjnego

oferta dla 1 diagnosty

w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 23.05.2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa dr n. o zdr. Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 453.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.05.2023r. o godz. 14.00.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja do ogłoszenia 13 2023

FORMULARZ-OFERTOWY

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania
zawiadomienie nr 30 diagnosta laboratoryjny2023-05-26 10:28:09