Konkurs ofert  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym oraz pacjentom w oddziałach szpitala (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 61/KO/2022

z dnia 17.11.2022 r.

KOD CPV-85121100-4

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ),

Ogłasza konkurs ofert  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym oraz pacjentom w oddziałach szpitala, wymagających świadczeń  w powyższym zakresie

przez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

– oferta dla 12  lekarzy

w okresie: 01.01.2023 r.- 30.06.2024 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 30.11.2022 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 30.11.2022 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285).

Załączniki:

Specyfikacja do ogłoszenia 61 2022

Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu2022-12-28 13:56:05