Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza / pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 26/KO/P/2022

KOD CPV- 85141200-1

z dnia 05.10.2022 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 633),

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarza /pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym – oferta dla 1 osoby

w okresie od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 28.10.2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 453.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.10.2022r. o godz. 14.00.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja do ogłoszenia 26 2022

FORMULARZ-OFERTOWY

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 82

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania