Ogłoszenie: konkurs ofert na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem RS u wcześniaków” przez lekarza specjalistę pediatrii posiadającego jednocześnie specjalizację z neonatologii. Oferta dla 1 lekarza (…)

Ogłoszenie: konkurs ofert na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem RS u wcześniaków” przez lekarza specjalistę pediatrii posiadającego jednocześnie specjalizację z neonatologii. Oferta dla 1 lekarza (…)

13 października 2021

OGŁOSZENIE NR 26/ZDE/2021

z dnia 13.10.2021 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ),

Ogłasza konkurs ofert na: realizację „ Programu profilaktyki zakażeń wirusem RS „ u wcześniaków przez lekarza specjalistę pediatrii posiadającego jednocześnie specjalizację z neonatologii.

Oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.11.2021 r.- 31.10.2024 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 22.10.2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 22.10.2021 r. o godz. 12.30.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy: formularz ofertowy lek

specyfikacja 26-2021

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 31 profilaktyka RS