Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu psychologii i neuropsychologii w Poradni Psychologicznej i Centrum Diagnozy, Leczenia i Terapii Autyzmu przez psychologa z udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu świadczeń z zakresu psychologii dzieciom ze schorzeniami ze spectrum autyzmu – oferta dla 1 psychologa (…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z zakresu psychologii i neuropsychologii w Poradni Psychologicznej i Centrum Diagnozy, Leczenia i Terapii Autyzmu przez psychologa z udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu świadczeń z zakresu psychologii dzieciom ze schorzeniami ze spectrum autyzmu – oferta dla 1 psychologa (…)

16 grudnia 2020

OGŁOSZENIE NR 48/ZDL/2020

z dnia 16.12.2020 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ),

ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń z zakresu psychologii i neuropsychologii w Poradni Psychologicznej i Centrum Diagnozy, Leczenia i Terapii Autyzmu przez psychologa z udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu świadczeń z zakresu psychologii dzieciom ze schorzeniami ze spectrum autyzmu – oferta dla 1 psychologa

w okresie: 01.01.2021 r.- 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 22.12.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 22.12.2020 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

Załaczniki:

specyfikacja 48

formularz obow

Rozstrzygnięcie:

zawiadomienie nr 57 Centrum Autyzmu

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]