Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu alergologii w Poradni Alergologicznej wraz z pełnieniem funkcji kierownika tej poradni, udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu alergologii pacjentom oddziałów szpitala, prowadzenie programów lekowych obejmujących dziedzinę alergologii dziecięcej przez lekarza specjalistę alergologii (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 6 /ZDL/2020

z dnia 22.01.2020

KOD CPV- 85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego

w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu alergologii w Poradni Alergologicznej wraz

z pełnieniem funkcji kierownika tej poradni,

– udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu alergologii pacjentom oddziałów

szpitala

– prowadzenie programów lekowych obejmujących dziedzinę alergologii dziecięcej

przez lekarza specjalistę alergologii – oferta dla 1 osoby.

w okresie: 06.02.2020r. – 31.01.2023r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 29.01. 2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 29.01.2020 r. o godz.14.30.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała z-ca dyrektora ds lecznictwa – tel. (89) 5393 455

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 5 a

formularz ofertowy lek

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 7 Piotrowska-Wróbel Brygida

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania