Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej pacjentom szpitala przez lekarzy (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej pacjentom szpitala przez lekarzy (…)

22 października 2019

OGŁOSZENIE NR 36 /ZDL/2019

z dnia 21.10.2019

KOD CPV- 85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego

w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),

ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii onkologicznej pacjentom szpitala przez lekarzy:

  • specjalistów chirurgii dziecięcej posiadających jednocześnie specjalizację z chirurgii onkologicznej lub

  • lekarzy specjalistów chirurgii dziecięcej w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej lub

  • lekarzy specjalistów ortopedii i tramatologii narządu ruchu w trakcie specjalizacji
    z chirurgii onkologicznej, posiadających udokumentowane doświadczenie w chirurgii onkologicznej u dzieci (co najmniej 3 lata).

oferta dla 5 lekarzy

w okresie: 01.12.2019r. – 30.11.2022r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 08.11. 2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 08.11.2019r. o godz.13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała z-ca dyrektora ds lecznictwa – tel. (89) 5393 455

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)

ZAŁĄCZNIKI:

szczegółowe warunki chirurgia onkol

formularz ofertowy lek

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie 86 Chirurdzy W

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]