Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy i pielęgniarki w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wraz z własnym transportem (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy i pielęgniarki w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wraz z własnym transportem (…)

13 marca 2019

OGŁOSZENIE NR 1/BCH/2019

z dnia 13 marca 2019 r.

Kod CPV –85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ),

ogłasza konkurs ofert na:

  • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy i pielęgniarki w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wraz z własnym transportem.

w okresie: od 01.04. 2019 r. do 31.12. 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Termin składania ofert do dnia : 20.03.2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie Szpitala lub droga pocztową.

Termin otwarcia i rozstrzygnięcia ofert nastąpi : 20. 03. 2019r. o godz. 12.00

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds ekonomicznych – tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

Podpis na oryginale

Dyrektor

dr n. med. Krystyna Piskorz – Ogórek

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna i klauzula zgody.

Załącznik A SWKO.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 Projekt umowy.

Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta.

Załącznik nr 4 Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Załącznik nr 5 – REGULAMIN do SWKO .

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU –  TUTAJ

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]