Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem stanowiska Inspektora Ochrony Radiologicznej w dziale radiologii przez osobę posiadającą tytuł technika elektroradiologii, aktualny certyfikat w dziedzinie ochrony, radiologicznej.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem stanowiska Inspektora Ochrony Radiologicznej w dziale radiologii przez osobę posiadającą tytuł technika elektroradiologii, aktualny certyfikat w dziedzinie ochrony, radiologicznej.

21 lutego 2019

OGŁOSZENIE NR 12/ZDP/2019

KOD CPV- 85150000 -5

z dnia 21.02.2019r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190),

ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem stanowiska Inspektora Ochrony Radiologicznej w dziale radiologii przez osobę posiadającą tytuł technika elektroradiologii, aktualny certyfikat w dziedzinie ochrony, radiologicznej.

W okresie od: 01.04.2019 – 31.03.2022

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 28.02.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455,

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.02.2019r.

o godz. 14.00

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

formularz-ofertowy-021.02

specy piel 21.02

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie 14 Alina Chabros

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS