Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Kierownika Bloku Operacyjnego przez osobę posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz tytuł magistra pielęgniarstwa (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Kierownika Bloku Operacyjnego przez osobę posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz tytuł magistra pielęgniarstwa (…)

8 lutego 2019

OGŁOSZENIE NR 6/ZDP/2019

KOD CPV- 85141200-1

z dnia 06.02.2019r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190),

ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa wraz z pełnieniem stanowiska Kierownika Bloku Operacyjnego przez osobę posiadająca specjalziację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz tytuł magistra pielęgniarstwa.

W okresie od: 01.04.2019 – 31.03.2022

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 14.02.2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 455,

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.02.2019r.

o godz. 14.00

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiącego oraz na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

specy piel

formularz-ofertowy-02.19

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie 9 Mirosława Sławska

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS