Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii i jednocześnie specjalistę neurologii dziecięcej w Oddziale Neurologii dla Dzieci wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w oddziałach pediatrycznych zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej – oferta dla 1 lekarza (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 1/ZDL/2019

z dnia 07.01.2019r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii i jednocześnie specjalistę neurologii dziecięcej w Oddziale Neurologii dla Dzieci wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w oddziałach pediatrycznych zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej – oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.02.2019r.- 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 21.01.2019r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 21.01.2019r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

specyfikacja nr 21-2018

formularz obow new

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu:

zawiadomienie 3doc

 

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania