Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Poradni Stomatologicznej oraz pacjentom oddziałów szpitala przez lekarza specjalistę stomatologii dziecięcej lub lekarza w trakcie specjalizacji po minimum 3 latach jej trwania – oferta dla 1 lekarza

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Poradni Stomatologicznej oraz pacjentom oddziałów szpitala przez lekarza specjalistę stomatologii dziecięcej lub lekarza w trakcie specjalizacji po minimum 3 latach jej trwania – oferta dla 1 lekarza

29 listopada 2018

OGŁOSZENIE NR 23/ZDL/2018

z dnia 16.11.2018r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom Poradni Stomatologicznej oraz pacjentom oddziałów szpitala przez lekarza specjalistę stomatologii dziecięcej lub lekarza w trakcie specjalizacji po minimum 3 latach jej trwania – oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2019r.-31.12.2022r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 14.12.2018r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert 14.12.2018r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja nr 22-2018

formularz obow new

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr.147 Dzirba Rucińska