Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 A, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. Poz.160 z późn. zm. ) ogłasza konkurs ofert na: – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie: 01. 09. 2018 r.- 31.09. 2021 r. z możliwością przedłużenia.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 A, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. Poz.160 z późn. zm. ) ogłasza konkurs ofert na: – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie: 01. 09. 2018 r.- 31.09. 2021 r. z możliwością przedłużenia.

20 lipca 2018

OGŁOSZENIE NR 14/ZDL/ 2018

z dnia 17 .07.2018r.

KOD CPV-85121200-4

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. Poz.160

z późn. zm. )

ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w okresie: 01. 09. 2018 r.- 31.09. 2021 r. z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do 30. 07. 2018 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się 31.07.2018r. o godz.12.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Krzysztof Narkun – tel. 601832792.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm. ).

 

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

kod CPV – 85121200-4

przeprowadzanego zgodnie z ustawą:

 1. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018r. Poz. 160 z późn. zm.) oraz,
 2. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późń. zm. )

Udzielający zamówienia:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof.dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

ul. Żołnierska 18 a, 10 – 561 Olsztyn

tel. 89 5393 455

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono:

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala,

– na stronie internetowej Szpitala :

wssd.olsztyn.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania jakie powinna spełniać oferta, sposób jej przygotowania oraz tryb składania ofert przez oferentów, a także zasady jakie obowiązują podczas przeprowadzenia konkursu.

§ 2

Organizatorem konkursu ofert jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 18 a, 10 – 561 Olsztyn,

zwany dalej Udzielającym zamówienia.

§ 3

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

II.Określenie przedmiotu zamówienia i miejsca udzielania

§ 4

Przedmiotem konkursu jest:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 • w okresie: 01. 09. 2018 r. – 31. 08. 2021 r.

na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie.

 • Świadczenia będą realizowane od poniedziałku do piatku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 dnia danego do godziny 08:00 dnia nastepnego w warunkach ambulatoryjnych.
 • Świadczenia beda realizowane przez jeden zespół lekarsko-pielęgniarski. W soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 08:00 – 22:00 świadczenia bedzie realizował dodatkowo drugi lekarz.

III.Termin składania i otwarcia ofert

§ 5

Termin składania ofert do dnia : 30.07.2018 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia i rozstrzygnięcia ofert nastąpi : 31.07.2018 r. o godz.12.00.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

IV. Kwalifikacje oferentów

§ 6

1. Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

a) osoby fizyczne wykonujące zawód w ramach praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2018r., poz.160 z późn. zm. ),

2. Zakres wymagań musi być ponadto zgodny z warunkami szczegółowymi określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia .

§ 7

1. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się ze

wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie Udzielającemu zamówienia oferty zgodnie z wymogami ustalonymi przez Udzielającego zamówienie.

3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

        1. Warunki konieczne złożonej oferty

§ 8

1. Oferent przystepujacy do konkursu zobowiazany jest złożyć Udzielajacemu zamówienia ofertę

w formie pisemnej w języku polskim, pod rygorem nieważności, wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie i szczegółowymi

warunkami konkursu ofert i nie wnosi do nich zastrzeżeń;

a) w przypadku osób fizycznych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej w

rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2018r.,

poz. 160 z póź.zm.):

– kserokopię dyplomu ukończenia studiów medycznych,

– kserokopię prawa wykonywania zawodu,

– kserokopię dyplomu uzyskanej specjalizacji / jeżeli oferent ją posiada /,

– kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

– kserokopię dokumentów z posiadanych tytułów lub stopni naukowych / jeżeli oferent je posiada /,

– kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru / prowadzonego przez izbę lekarską /,

– zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania świadczeń zdrowotnych,

– kserokopię polisy OC lub zobowiązanie oferenta do przedstawienia kopii umowy

ubezpieczenia (najpóźniej w dniu podpisania umowy) o odpowiedzialności cywilnej za szkody

wyrządzone przy udzielaniu świadczeń medycznych,

 • kserokopię wpisu do CEIDG z numerem REGON i NIP,
 • opinię z aktualnego podmiotu w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, odpowiadajace niniejszemu przedmiotowi zamówienia.

3. Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być czytelne, oraz podpisane, a kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę, która jest umocowana do reprezentowania oferenta wraz z udzielonym pełnomocnictwem,

4. Wszelkie zmiany lub poprawki mogą być dokonywane tylko poprzez przekreślenie błędnego zapisu, umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem oferenta lub pełnomocnika.

5. Cena w ofercie powinna być podana kwotowo w złotych polskich .

6. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy złożyć w zamkniętej kopercie w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

7. Koperta powinna być zaadresowana do Udzielającego zamówienia na adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ul. Żołnierska 18 a, 10 – 561 Olsztyn, z oznaczeniem: „Konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu…………“. Oferty przesłane na adres Udzielającego zamówienia drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed terminem otwarcia ofert.

8. Składający ofertę otrzyma potwierdzenie zawierające datę złożenia oferty w przypadku złożenia

oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia.

9. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Fakt

wycofania oferty musi być odnotowany przez Udzielającego zamówienia i potwierdzony podpisem Oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.

10. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty złożone Udzielającemu zamówienia wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami podlegają zwrotowi tylko na żądanie.

VI. Kryteria wyboru oferty

§ 9

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria:

 • cena za 1 godz udzielania świadczeń – 70% wagi oferty.
 • dostępność i dyspozycyjność – 15 % wagi oferty – przy czym dostępność i dyspozycyjność w dni świąteczne, wolne od pracy oraz powszednie -15 %, a dostępność i dyspozycyność ograniczona : po 5 % za każde z wymienionych,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom – 15% wagi oferty,

2.Wprzypadku, gdy wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia konkursu ofert – Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu powiadamia Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

VII. Procedura otwierania ofert

§ 10

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa składa się z z 3 osób, spośród których Udzielający zamówienia

wyznacza Przewodniczącego.

3. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji, gdy oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia;

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej;

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności

służbowej.

4. Dyrektor Szpitala w sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dokonuje wyłączenia członka komisji konkursowej i powołuje nowego członka komisji konkursowej. 5.Komisja konkursowa kończy wszelkie czynności z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 11

1. Postępowanie konkursowe ma charakter niejawny.

2. Otwieranie ofert następuje w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

3. Komisja konkursowa :

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert;

b) otwiera koperty z ofertami i ustala, które z ofert spełniają szczegółowe warunki konkursu ofert;

c) wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń

zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność oraz jest najkorzystniejsza ,

b) nie dokonuje wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania

świadczeń zdrowotnych.

c ) jeżeli oferent w złożonej ofercie złożył dodatkowe postanowienia do ujęcia w umowie, komisja dokonuje ich analizy; postanowienia takie mogą zostać przyjęte w całości lub w części, albo odrzucone.

4. Udzielający zamówienia zawiadomi pisemnie lub telefonicznie wybranych oferentów o terminie podpisania umówy.

§ 12

1. Komisja odrzuci ofertę:

1) złożoną przez oferenta po terminie,

2) zawierającą nieprawdziwe informacje,

3) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny za udzielane świadczenia zdrowotne w sposób jednoznaczy, lub tez nie określił swojej dyspozycyjności i dostępności,

4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną.

2. W przypadku, gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.

3. W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja pisemnie wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

§ 13

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu,

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

3) wykaz zgłoszonych ofert,

4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w konkursie,

5) wykaz ofert nie odpowiadający warunkom określonym w konkursie lub zgłoszonych po terminie

wraz z uzasadnieniem,

6) wskazanie najkorzystniejszych ofert dla Udzielającego zamówienia albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem,

7) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

8) podpisy członków komisji konkursowej.

VIII. Przyczyny unieważnienia postępowania konkursowego

§ 14

1. Dyrektor Udzielającego zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacji ,gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta,

2) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) odrzucono wszystkie oferty,

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych,

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie

umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia , a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

§ 15

Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.

IX. Osoba upoważniona do udzielania informacji

§ 16

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie konkursu jest Krzysztof Narkun tel. 601832792

e-mail: sekretariat@wssd.olsztyn.pl.

X. Przysługujące środki odwoławcze

§ 17

1. W toku postępowania konkursowego oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.

3. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 4 dni od dnia jego otrzymania.

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez komisję konkursową.

5. W przypadku uwzględnienia protestu komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność

§18

1. Oferent może wnieść do Dyrektora Udzielającego zamówienie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 4 dni od dnia jego otrzymania.

3. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor uwzględnia lub oddala odwołanie.

XI. Postanowienia końcowe.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych szczegółowych warunkach konkursu ofert zastosowanie mają przepisy:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U z 2018 r. Poz. 160z późn. zm. ),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm. ),
 3. ustawy – Kodeks cywilny
 4. i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS