Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii plastycznej pacjentom oddziałów szpitala oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii plastycznej- oferta dla 1 lekarza

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii plastycznej pacjentom oddziałów szpitala oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii plastycznej- oferta dla 1 lekarza

5 czerwca 2018

OGŁOSZENIE NR 13/ZDL/2018

z dnia 01.06.2018r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie,10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ),

ogłasza konkurs ofert na:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii plastycznej pacjentom oddziałów szpitala oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Plastycznej przez lekarzy specjalistów chirurgii plastycznej- oferta dla 1 lekarza

w okresie: 15.06.2018r.- 30.06.2021 z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne  na stronie internetowej Szpitala wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 08.06.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu: 08.06.2018r.o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Barbara Chwała -z-ca dyrektora ds lecznictwa tel. (89) 5393 455.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Załączniki:

Szczegółowe warunki

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]