Konkurs ofert na stanowisko Koordynatora Funkcjonowania Ośrodka Audiologii i Foniatrii (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 35/KO/2023

z dnia 09.11.2023 r.

KOD CPV- 85121240-7

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.991 z późn.zm),

Ogłasza konkurs ofert na: Koordynatora Funkcjonowania Ośrodka Audiologii i Foniatrii,

  z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu audiologii, foniatrii i otolaryngologii

  –  wykonywanie opisów i oceny badań ABR, 

  –  udzielanie  konsultacji  audiologicznych pracownikom szpitala  oraz innych jednostek, z którymi szpital zawarł stosowne umowy  w tym zakresie,

  – wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach procedur jednodniowych w Klinice Chirurgii , Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział  Otolaryngologii,

   – konsultacje specjalistyczne pacjentów,

przez lekarza specjalistę otolaryngologii posiadającego jednocześnie specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii lub  lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Oferta dla 1 lekarza.

w okresie: 01.01.2024 r.- 31.01.2027 r. z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 16.11.2023 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową.

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 16.11.2023 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela Z-ca dyrektora ds. lecznictwa lek. med. Barbara Chwała  tel. (89) 5393 337.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja 35-2023

FORMULARZ-OFERTOWY

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania