Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej przez pielęgniarki /pielęgniarzy (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 05/KO/P/2023

KOD CPV 85141200-1

z dnia 24.02.2023 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 633),

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej przez pielęgniarki /pielęgniarzy

oferta dla 1 osoby

w okresie od 10.03.2023 r. do 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 03.03.2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szpitala lub drogą pocztową.

Bliższych informacji merytorycznych udziela zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa mgr Ewa Romankiewicz tel. (89) 5393 453.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.03.2022r. o godz. 14.00.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2561).

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja do ogłoszenia 05 2023

FORMULARZ-OFERTOWY

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania
zawiadomienie nr 112023-03-07 14:17:26