Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Otolaryngologii , Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Okulistyki

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 73/KO/2022

z dnia 16.12.2022 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ),

Ogłasza konkurs ofert na:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu otolaryngologii w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Otolaryngologii , Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Okulistyki

–  pełnienie dyżurów medycznych

– udzielanie specjalistycznych konsultacji  pacjentom w innych oddziałach szpitala

– udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej

przez lekarzy specjalistów  otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii, lub lekarzy w trakcie powyższych specjalizacji

oferta dla  3 lekarzy

w okresie: 01.01.2023 r.- 31.12.2025 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 23.12.2022 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 23.12.2022 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania
specyfikacja 73-20222022-12-16 14:02:37
FORMULARZ-OFERTOWY2022-12-16 14:02:36
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 2023-01-02 11:53:22