Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Oddziale Klinicznym  Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 72/KO/2022

z dnia 15.12.2022 r.

KOD CPV-85121000-3

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ),

Ogłasza konkurs ofert na:

–  udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Oddziale Klinicznym  Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

– pełnienie dyżurów medycznych w  Oddziale Klinicznym  Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

– udzielanie świadczeń zdrowotnych  w  Poradni Neonatologicznej, Zaburzeń Laktacyjnych i Wspomagania Rozwoju Dziecka przez lekarza specjalistę  pediatrii posiadającego  jednocześnie specjalizację z  neonatologii lub lekarza specjalistę  pediatrii

oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2023 r.- 31.12.2025 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 22.12.2022 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 22.12.2022 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 72-2022

FORMULARZ-OFERTOWY

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 2022-12-28 14:24:37