konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii wad wrodzonych twarzoczaszki (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 59/KO/2022

z dnia 30.09.2022 r.

KOD CPV-85121300-6

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ),

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii wad wrodzonych twarzoczaszki, w tym wad rozszczepowych  twarzy i podniebienia w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi  Dzieci i Młodzieży w zakresie  Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, a w razie potrzeby pacjentom innych oddziałów szpitala  oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Przychodni Specjalistycznej

przez lekarza specjalistę chirurgii  dziecięcej

– oferta dla 1 lekarza

w okresie: 17.10.2022 r.- 30.09.2025 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 10.10.2022 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 10.10.2022 r. o godz. 13.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 59-2022

FORMULARZ-OFERTOWY

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 81

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania