Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Pediatrycznego IV z pododdziałem alergologii wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym oddziale oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom Poradni Alergologicznej przez lekarza (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 27/ZDE/2021

z dnia 04.11.2021 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ),

Ogłasza konkurs ofert na: pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Pediatrycznego IV z pododdziałem alergologii wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym oddziale oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych pacjentom Poradni Alergologicznej przez lekarza specjalistę chorób dziecięcych, posiadającego jednocześnie tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii

Oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.12.2021 r.- 30.11.2024 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 15.11.2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 15.11.2021 r. o godz. 12.30.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 27-2021

formularz ofertowy lek

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:

zawiadomienie nr 33 Koordynator Ped. IV

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania