Konkurs ofert na wykonywanie w Zakładzie Histopatologii Wieku Rozwojowego z Pracownią Sekcyjną : 1. Badań histopatologicznych i cytologicznych tkanek i narządów , wykonywanie biopsji cienkoigłowych narządów położonych powierzchownie z oceną cytologiczną , dokonywanie oceny makroskopowej i opracowywanie preparatów utrwalonych w formalinie oraz wykonywanie sekcji zwłok z badaniem histopatologicznym wycinków pobranych w trakcie sekcji zwłok pacjentom szpitala i pacjentom jednostek zewnętrznych przez lekarzy specjalistów patomorfologii w okresie od 01.04.2021r do 31.03.2024r – oferta dla 2 lekarzy (…)

Szczegóły

OGŁOSZENIE NR 9/ZDE/2021

z dnia 23.03.2021 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ),

Ogłasza konkurs ofert na wykonywanie w Zakładzie Histopatologii Wieku Rozwojowego z Pracownią Sekcyjną :

  1. Badań histopatologicznych i cytologicznych tkanek i narządów , wykonywanie biopsji cienkoigłowych narządów położonych powierzchownie z oceną cytologiczną , dokonywanie oceny makroskopowej i opracowywanie preparatów utrwalonych w formalinie oraz wykonywanie sekcji zwłok z badaniem histopatologicznym wycinków pobranych w trakcie sekcji zwłok pacjentom szpitala i pacjentom jednostek zewnętrznych

przez lekarzy specjalistów patomorfologii w okresie od 01.04.2021r do 31.03.2024r

oferta dla 2 lekarzy

w okresie: 01.04.2021 r.- 31.03.2024 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 30.03.2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 30.03.2021 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 9-2021

formularz-obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr11 patomorfologia

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania