Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu z wykonywaniem operacji w zakresie chirurgii kręgosłupa pacjentom Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu z wykonywaniem operacji w zakresie chirurgii kręgosłupa pacjentom Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa (…)

3 marca 2021

OGŁOSZENIE NR 7/ZDE/2021

z dnia 02.03.2021 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ),

Ogłasza konkurs ofert na: na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu z wykonywaniem operacji w zakresie chirurgii kręgosłupa pacjentom Oddziału Ortopedyczno – Urazowego z Chirurgią Kręgosłupa, a w razie potrzeby pacjentom innych oddziałów szpitala oraz udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Poradni Urazowo – Ortopedycznej pacjentom wymagającym leczenia operacyjnego kręgosłupa

przez lekarza specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu, posiadającego udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych kręgosłupa u dzieci i młodzieży.

Oferta dla jednego lekarza.

w okresie: 01.04.2021 r.- 31.03.2024 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 09.03.2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 09.03.2021 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 7-2021

formularz-obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 9 Ortopedia

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]