Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologicznym oraz udzielanie konsultacji w trakcie dyżuru pacjentom innych oddziałów, przez lekarza specjalistę otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii lub lekarza w trakcie tych specjalizacji – oferta dla 1 lekarza (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologicznym oraz udzielanie konsultacji w trakcie dyżuru pacjentom innych oddziałów, przez lekarza specjalistę otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii lub lekarza w trakcie tych specjalizacji – oferta dla 1 lekarza (…)

7 grudnia 2020

OGŁOSZENIE NR 42/ZDL/2020

z dnia 07.12.2020 r.

KOD CPV-85121200-5

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego

im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18 a

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ),

ogłasza konkurs ofert na:

pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie otolaryngologicznym oraz udzielanie konsultacji w trakcie dyżuru pacjentom innych oddziałów, przez lekarza specjalistę otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii lub lekarza w trakcie tych specjalizacji – oferta dla 1 lekarza

w okresie: 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Szpitala https://www.wssd.olsztyn.pl w zakładce: konkursy ofert.

Oferty należy składać do dnia 15.12.2020 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Szpitala lub drogą pocztową

Otwarcie i rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się dnia 15.12.2020 r. o godz. 14.00.

Bliższych informacji merytorycznych udziela z-ca dyrektora ds. ekonomicznych Leszek Gutowski tel. (89) 5393 448.

Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

Składający oferty są nimi związani przez 30 dni.

Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje możliwość składania protestów i odwołań zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

ZAŁĄCZNIKI:

specyfikacja 42

formularz obow

ROZSTRZYGNIĘCIE:

zawiadomienie nr 51

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]